VENTILACIJSKI SISTEM
PREZRAČEVALNI SISTEM
KONTROLIRANA MEHANSKA VENTILACIJA

Pokliči zdaj:

059 153 573

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI »Rekuperator Climtec«

OPOZORILO: Ob prijavi se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v nagradni akciji »Rekuperator Climtec«. Uporabnik se ob prijavi zaveže, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji.

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

Skladno s temi pravili prireja Akva2012 d.o.o.  nagradno akcijo Rekuperator Climtec (v nadaljevanju akcija).
Pogoji in način sodelovanja v akciji so objavljeni https://prana24.si/splosni-pogoji-in-pravila-sodelovanja-v-nagradni-akciji/

Rekrutacija bo potekala na Facebooku od 10. 9. 2018 do 30. 9. 2018.

DEFINICIJE POJMOV

 

 • Izvajalec akcije je Akva d.o.o.
 • Pravila akcije definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci v akciji sodelujejo.
 • Udeleženci akcije so lahko fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se strinjajo s pravili akcije. V akciji lahko sodelujejo le polnoletne osebe. V akciji ne smejo sodelovati zaposleni pri izvajalcu nagradne akcije ter zaposleni v podjetjih, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne akcije.

 

 1. POTEK AKCIJE

 

 • Vsi udeleženci, ki se želijo prijaviti na akcijo sodelujejo:

 

 • ⏩Všečkati FB stran Prana prezračevanje Slovenija in Akvavent
 • ⏩BREZPLAČNO se registrirati na naši strani: http://bit.ly/akvavent-registracija
 • Označiti prijatelja/ico, ki gradi ali prenavlja ter potrebuje prezračevanje

 

 • Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru dvoma o resničnosti podatkov, udeleženca izloči iz akcije.
 • Vsak udeleženec akcije se vsakič strinja, da na izvajalca prenese vse materialne avtorske pravice za fotografije. Z navedeno dodelitvijo in prenosom izvajalec pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do fotografij. Da ne bi bilo dvomov, izvajalec pridobi te univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače vključno brez omejitev.
 • Izvajalec si pridržuje pravico, da ne dovoli objave kakorkoli spornih vsebin. Če udeleženec brez vednosti izvajalca pošlje fotografijo, ki je zaščitena v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in sorodnimi zakoni, izvajalec akcije za kršenje avtorskih pravic ne odgovarja.
 • Izmed vseh prijavljeni, bo izvajalec izbral zmagovalca 1.10.2018 in ga razglasil preko svojega Facebook profila. Nagrajenec bo obveščen tudi prek elektronskega naslova.

 

 1. OBVEZNOSTI NAGRAJENCA

4.1 Izvajalec si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov in poštenem sodelovanju,
 • se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v akciji v nasprotju s splošnimi pogoji in pravili nagradne akcije.

4.2 Če nagrajenec ne navede pravilnih osebnih podatkov in/ali ga ni mogoče obvestiti o izidu nagradnega vprašalnika, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnega koli drugega ali drugačnega nadomestila.

 1. NAGRADNI SKLAD

 

Nagrado podarja Akva2012 d.o.o., Ruška cesta 7, 2000 Maribor

 • Nagrada: Rekuperator Climtec RD100.
 • Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja.
 • Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti  bremenijo nagrajence.

 

 • Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na druge osebe, menjava nagrad ni mogoča.

 

 1. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

 

 • Udeleženci dovoljujejo objavo osebnih podatkov, fotografij in videoposnetkov v različnih medijih, za kar od izvajalca ne bodo zahtevali plačila.
 • Vsak udeleženec akcije izvajalcu dovoljuje, da vodita, vzdržujeta, združujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in in 67/07). Izvajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Izvajalec lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni akciji, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Izvajalec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe akcije ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim partnerjem.

Organizator AKVA2012  d.o.o, kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno obdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.

V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s posredovanje podatkov so-organizatorju, bo organizator po končani igri vse podatke takih uporabnikov posredoval so-organizatorju. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno obdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.

V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja, lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne igre.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);

ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);

kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);

davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@akva2012.si

 1. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE

7.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec akcije. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na info@akva2012.si. V primeru utemeljenih pritožb se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca.
7.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Mariboru, Republika Slovenija.

 1. SPREMEMBE

 

 • Izvajalec lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
 • Izvajalec bo o vseh spremembah in novostih akcije obveščal udeleženci z objavami preko svojega Facebook profila

Maribor, 10.9.2018

 

Rabite pomoč ali svetovanje?