VENTILACIJSKI SISTEM
PREZRAČEVALNI SISTEM
KONTROLIRANA MEHANSKA VENTILACIJA

Pišite nam

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja

Andrej Remih s.p. Eurostil

Ravenska vas 26,

1410 Zagorje ob Savi

Tel: 041 337 724

E-mail: vlaga.eurostil@gmail.com

SPLOŠNO

Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med stranko in podjetjem Andrej Remih s.p. Eurostil, morajo biti pisni. Dodatni ustni pogoji so neveljavni. Opozarjamo vas, da so zaradi narave izdelka, ki ga proizvajamo in prodajamo, naši pogoji prodaje in dobave specifični. Ne priznavamo pogojev strank, če so le-ti drugačni od naših, razen v primeru, če je to posebej dogovorjeno in zapisano.

MERITVE, PONUDBA IN POTRDITEV NAROČILA

Stranka je pri izmerah dolžna posredovati vse podatke (debelina stene, material stene, obstoječe elektro in druge inštalacije,…) ali opozoriti komercialista/merilca na skrite ovire, saj je v nasprotnem primeru dolžna sama kriti morebitne dodatno nastale stroške. Ponudba velja samo za navedene pozicije, količine in opise. Pred potrditvijo naročila je stranka dolžna preveriti vse opise, količine in vrednosti na ponudbi. Kasnejših nejasnosti po dobavi se ne priznava in ne morejo biti predmet reklamacije. Veljavnost ponudbe je, če ni drugače navedeno, štirinajst (14) dni. Z izdajo nove ponudbe se v celoti preklicuje prejšnja ponudba. Za vse skice velja pogled od znotraj, če ni drugače navedeno. Plačilo ponudbene – predračunske vrednosti pomeni, da stranka potrjuje pravilnost – ustreznost naročila, se strinja z vsemi elementi ponudbe, sprejema plačilne pogoje in izjavlja, da je seznanjena s celotno vsebino Splošnih pogojev poslovanja. Vse spremembe so mogoče največ en (1) dan po plačilu ponudbene – predračunske vrednosti ali potrditve naročila, izključno v pisni obliki. Vse kasnejše spremembe se ne priznavajo, zato ima zanje podjetjeAndrej Remih s.p. Eurostil, pravico izstaviti dodatni račun, ki ga je stranka dolžna poravnati v skladu z rokom plačila navedenem na računu. Pridržujemo si pravico do spremembe v izdelavi zaradi konstrukcijsko – tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov. Če ni navedeno drugače, stranka jamči za vse podatke, ki jih je podala sama. Andrej Remih s.p. Eurostil, jamči za vse podatke pridobljene z lastnimi meritvami. Kadar stranka oddaja naročilo preko telefona, spletnega povpraševalnega obrazca, elektronske pošte ali faksa, sama odgovarja za morebitne napake. Stroški, ki so nastali kot posledica te napake, gredo izključno v breme stranke.

CENE IN PLAČILO

Andrej Remih s.p. Eurostil, si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, barve, mere ali katerakoli druga dejstva, ki so osnova za izračun cene. Popusti se ne seštevajo. Akcije so izvzete iz popustov. Če ni drugače navedenoali določeno, veljajo cene v evrih (EUR). Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), ki bo zaračunan in prikazan posebej v predračunu – računu, v predpisani višini na dan izstavitve predračuna – računa. Naročnik lahko opravi plačilo na transakcijski račun podjetja Andrej Remih s.p. Eurostil. Predstavniki, posredniki, monterji in dostavljavci blaga niso pooblaščeni za sprejemanje denarja. Naši računi so plačljivi, kot je prikazano na računu od datuma izstavitve računa, če ni drugačedogovorjeno in potrjeno s straniAndrej Remih s.p. Eurostil. Če stranka zamuja s plačilom in tega ne more opravičiti s primerom višje sile, lahko zahtevamo zamudne obresti skladno z zakonom. Menice in naročilnice niso podlaga za naročilo ali zavarovanje plačila.

NAČINI PLAČILA

V spletni trgovini Eurostil lahko izbirate med naslednjimi načini plačila:

  • Plačilo po povzetju

Plačilo poravnate z gotovino ob dostavi

  • Plačilo preko TRR računa

Znesek poravnate na naš transakcijski račun SI56 6100 0000 1181 128 (odprt 27.10.2008, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)

  • Plačilo s kreditno kartico

Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče preko plačilnega sistema Paywiser. Več si lahko preberete na www.paywiser.eu.

  • Plačilo s kartico Diners Club

Več si lahko preberete na https://www.dinersclub.si

DDV

Splošna stopnja DDV je 22 %. Za vgradnjo (stanovanja do 120 m² in stanovanjske hiše do 250 m² ) je DDV 9,5 %. V primeru da ste davčni zavezanec, nam prosim posredujte točne podatke z ID številko za DDV že ob naročilu. V nasprotnem primeru ne priznavamo kasnejše zavrnitve računa zaradi naknadne spremembe podatkov.

PLAČILNI POGOJI

* 30 % predplačilo ob naročilu, 30 % dan pred vgradnjo in montažo ter 40% po dokončani montaži ali odpremi. V primeru zamude plačila je stranka dolžna plačati zakonite zamudne obresti.

* 100% predplačilo ob naročilu. V tem primeru strankam priznavamo 3% popust, ki ga lahko stranka sama ob navedenem plačilu upošteva.

* Zavarovanje plačila z nepreklicno bančno garancijo – plačilo po opravljenih storitvah.

* Plačilo s kreditom banke, ki jo kreditojemalec izbere sam.

* Po dogovoru oziroma pogodbi.

* V kolikor je naročena naprava po željah in karakteristikah kupca ( barva, dimenzija, konstrukcija…) je zanjo potrebno 100% predplačilo, plačilo montaže in priklopa pa se izvede po opravljeni storitvi

DOBAVA IN DOBAVNI ROKI

Dobavni roki se določajo glede na vsebino ponudbe – predračuna, upoštevajoč zasedenost poslovnega procesa. Okvirni dobavni rok je naveden na ponudbi. Dobavni roki začnejo teči po dokončni kupčevi potrditvi ponudbe. Kupca se o montaži obvesti pisno ali ustno, najmanj dva dni pred pričetkom del. V primeru, da se ob montaži ugotovi neskladnost elementa, se dobavni rok ustrezno podaljša. V tem primeru Andrej Remih s.p. Eurostil, odpravi neskladnost v najkrajšem možnem času. Kupec potrdi, da je blago dobavljeno v skladu s ponudbo -predračunom in da je vgradnja kakovostno opravljena. To naredi s podpisom o prevzemu oz. s podpisom na montažnem zapisniku. Tako kupec potrjuje, da je Andrej Remih s.p. Eurostil, v celoti realiziral ponudbo – predračun in da s tem pridobi vse pravice, ki iz tega izhajajo. Odgovornost za blago, ki je pripravljeno za odpremo, tri delovne dni po našem pisnem obvestilu o dolžnosti prevzema blaga, preide na kupca.

STROŠKI IN ROKI DOBAVE

Stroški pakiranja in pošiljanja blaga znašajo za dostavo v Sloveniji 3 € , ne glede na velikost in težo pošiljke. DDV je že vštet v ceni dostave.
V primeru manjšega naročila, Vam pošiljko dostavi poštni uslužbenec, če pa je naročilo večje, Vam blago dostavimo v najkrajšem možnem času s svojim dostavnim vozilom.

Naročeno blago na spletni trgovini www.eurostil.si dostavimo v čim krajšem času. Praviloma gredo naročeni artikli na pot še isti delovni dan, vendar najkasneje v roku 14 dni od vašega potrjenega naročila.

V primeru težav ali morebitnih vprašanj smo Vam na voljo:
E-mail: vlaga.eurostil@gmail.com
Telefon: +386 41 337 724

Dostava na naslov s plačilom po povzetju:

Pošta Slovenije vam naročene izdelke dostavi na naslov, ki ste ga navedli kot naslov za dostavo.

Dostave potekajo večinoma v dopoldanskem času. V primeru, da v času dostave pošiljke ne morete prevzeti, jo lahko kasneje prevzamete na najbližji Pošti Slovenije (15 dni).

Opozorilo: ti pogoji ter stroški dostave veljajo znotraj Republike Slovenije.

Za dostavo v druge države EU in tretje države je strošek dostave odvisen od vsake države posebej .

 

PRIDRŽANJE LASTNIŠTVA

V primeru postopanja stranke v nasprotju z določili pogodbe, še posebej v primerih zamude plačil, ima podjetje Andrej Remih s.p. Eurostil, retencijsko pravico na še ne vgrajenem blagu (pravico vzeti blago nazaj). Po zaplembi blaga smo upravičeni unovčiti njeno vrednost, razliko do polne vrednosti blaga z morebitnimi dodatno nastalimi stroški pa zaračunati stranki.

* Do popolnega plačila blaga iz posameznega naročila ostane naročeno blago v lasti podjetja Andrej Remih s.p. Eurostil

* Vračilo blaga oziroma preklic naročila za blago naročeno po meri ali z drugimi posebnimi specifikacijami ni mogoče.

* Podjetja, samostojni podjetniki in druge pravne osebe naročenega blaga ne morejo vrniti, ne da bi obstajal utemeljen razlog za vračilo (npr. stvarna ali pravna napaka, uveljavljanje garancije), kot ga zahteva Obligacijski zakonik.

* Prodajalec Andrej Remih s.p. Eurostil si pridružuje pravico do obračuna administrativnih stroškov v višini 20% prodajne cene vrnjenega blaga.

GARANCIJA IN JAMSTVO ZA ODPRAVO NAPAK

Garancijska izjava: podjetje Andrej Remih s.p. Eurostil oziroma prodajalec (v nadaljevanju »garant«) vam kot kupcu daje garancijo za brezhibno delovanje izdelkov, ki predstavljajo prodajni program prodajalca. Garancija velja za ozemlje Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti garanta za napake na blagu. Datum izročitve blaga je označen na garancijskem listu. Podatki, ki identifcirajo blago, so navedeni na računu. Garant vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku, v času ne daljšem kot 45 dni od dneva prejema servisnega zahtevka, brezplačno odpravil napake v materialu ali izdelavi izdelka. Če bo potrebno, bo izdelek v skladu s to garancijsko izjavo in zakonskimi določili brezplačno zamenjal. Garancija garanta zavezuje tako pod pogoji, določenimi v garancijskem listu, kot tudi pod pogoji, ki jih garant navaja v njegovem oglaševalskem sporočilu. V primeru garancijskega popravila izdelka se garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo izdelka. Podaljšanje garancije se uveljavlja na podlagi servisne dokumentacije, iz katere je razvidno trajanje popravila. Garant zagotavlja vzdrževanje izdelka, nadomestne dele in dodatno opremo skladno z določili veljavne zakonodaje. Za zamenjano blago ali za zamenjani bistveni del blaga z novim, garant izda nov garancijski list. Garant pokriva stroške transporta največ v višini stroškov javnega transportnega sredstva (pošta).Garancijsko jamstvo je prenosljivo in ni vezano na prvega lastnika. Garancijski rok: Garant jamči za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga končnemu uporabniku. Izdelek je lahko sestavljen iz več različnih delov, za katere veljajo različni garancijski roki. Uveljavljanje garancijskega zahtevka: Garancija velja le ob predložitvi originalnega računa in potrjenega garancijskega lista. Pri predaji servisnega zahtevka je obvezno potrebno navesti številko računa ali številko kateregakoli drugega dokumenta (odpremnica, ponudba), na osnovi katerega je možno nedvoumno določiti izdelek, ki je predmet servisnega zahtevka.ž

MONTAŽNA NAVODILA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE STORITEV

Dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi – predračunu, ki so nujna za dokončanje del (odbijanje zidu, zidarska dela, razvod električnih vodnikov, silikoniziranje, oplesk, odvoz, ipd.) in ki jih ni bilo možno predvideti, gredo v breme kupca in se dodatno zaračunajo. Kupec ima dolžnost pred začetkom montaže seznaniti se z načrti in potekom del, saj po vgradnji elementov (npr. napačen pomik rekuperatorja od roba fasade ipd.) nestrinjanje z izvedenimi deli ne more biti predmet reklamacije. Tako dodatno nastali stroški so breme kupca. Stranka mora pred montažo odstraniti vse ovire, ki bi motile nemoten potek montaže. Zagotoviti mora prost dovoz elementov do objekta, prehodno stopnišče in druge dostope, dovod električne energije (220 V). Poskrbeti mora za zaščito ljudi, materiala in delovnega okolja. Pri montaži, ki traja dalj časa, pa tudi prostor za shranjevanje orodja, ki mora biti zaklenjen. Stranka mora biti prisotna na lokaciji montaže vsaj pred in po montaži. Po dokončanju del mora stranka prevzeti vgrajene elemente, v nasprotnem se razume, da je blago s strani investitorja prevzeto brez napak in pripomb. Podjetje Andrej Remih s.p. Eurostil skrbi za redno interno usposabljanje monterjev.

OSTALI POGOJI

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v naših prospektih, katalogih, cenikih, skicah, risbah, kalkulacijah in podobnih dokumentih.

* Vsi dodatni okrasni ali oblikovni elementi, ki niso zajeti v standardni izvedbi naprave, morajo biti dodatno naročeni in plačani s strani naročnika, v tem primeru se lahko spremeni tudi cena montaže in se v dani situaciji dogovarja individualno.

ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO BLAGA

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči , da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Kupec naročenega blaga v spletni trgovini www.eurostil.si, ima v skladu s prej navedenim zakonom, pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči na e-naslov: vlaga.eurostil@gmail.com ali na tel: +386 41 337 724, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga.
O nameravanem vračilu nas pisno obvestite in sicer na kontaktni e-mail: vlaga.eurostil@gmail.com ali na tel: +386 41 337 724
Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Rok začne teči en dan po datumu prevzema naročenega blaga. V namen odstopa od pogodbe lahko potrošnik neobvezno uporabi priložen vzorčni odstopni obrazec. Ne glede na obliko odpovedi mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa.

Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano, nespremenjeno in v originalni embalaži.

Podjetje vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, v kolikor pa se kupec strinja pa se vplačani znesek naročenega blaga vrne na TRR uporabnika. Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu po predhodnem dogovoru izvede z nakazilom na njegov transakcijski račun. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Vrnjeno blago pošljite na naslov: Andrej Remih s.p. Eurostil, Ravenska vas 26, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija

Prosimo, da nas pred vračilom blaga obvestite na e-naslov: vlaga.eurostil@gmail.com ali na tel: +386 41 337 724

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe:

1. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

3. o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

4. o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

5. o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;

6. o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;

7. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;

8. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

9. o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;

10. o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

REŠEVANJE SPOROV

Če v sporazumu oziroma potrditvi ni dogovorjeno drugače, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju. Kljub navedenemu si pridržujemo pravico uvedbe sodnih postopkov tudi na drugih pristojnih sodiščih.

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov. Podjetje Andrej Remih s.p. Eurostil , ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino www.eurostil.si, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno izvensodno reševanje potrošniških sporov. Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ.

GARANCIJA IN STVARNA NAPAKA

Reklamacijo iz naslova stvarne napake lahko potrošnik uveljavlja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov za vsako kupljeno blago v spletni trgovini www.eurostil.si, v kolikor ima kupljeno blago stvarno napako.

Napaka je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, stvarna:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Iz naslova stvarne napake lahko potrošnik napako reklamira pri prodajalcu in to v roku 2 mesecev od odkritja stvarne napake, oziroma v roku 2 let, ko je bilo blago prevzeto s strani kupca.

Potrošnik lahko zahteva po lastni izbiri : Odpravo napake, vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako, zamenjavo blaga ali vračilo plačanega zneska.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik trgovcu v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora trgovec čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora trgovec v roku 8 dni podati potrošniku pisen odgovor.

Pravico do zamenjave blaga, vračila kupnine, garancije, stvarnih napak in nepravilno opravljenih storitev natančneje urejajo določila zakona, ki ureja varstvo potrošnikov.

Obrazec za uveljavitev stvarne napake se nahaja tukaj. Prosimo vas, da izpolnjen obrazec za uveljavljanje stvarne napake na kupljenem blagu posredujete na e-naslov: vlaga.eurostil@gmail.com.

Vrnjeno blago pošljite na naslov: Andrej Remih s.p. Eurostil, Ravenska vas 26, 1410 Zagorje ob Savi

Prosimo, da nas pred vračilom blaga obvestite na e-naslov: vlaga.eurostil@gmail.com  ali na tel: +386 41 337 724.

Rabite pomoč ali svetovanje?